niedziela, 2 stycznia, 2011 | Autor:

Dziś trochę o budowie ogrodzenia – generalnie frontowego, które najczęściej jest wykonywane po wybudowaniu naszego domu. Zgodnie z prawem budowlanym budowa ogrodzenia od strony drogi nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę tylko zgłoszenia. Czym jest owe zgłoszenie? Zgłoszenie robót budowlanych, bo o takim tu mowa różni się tym, że nie wymaga ono od nas przedstawienia 4 egz. projektu budowlanego tylko 1 egzemplarza, który tak naprawdę ma formę mini projektu. Wraz z drukiem zgłoszenia robót budowlanych należy złożyć dodatkowo załączniki:

  • wyrys z mapy zasadniczej i ewidencyjnej lub ewentualnie w przypadku posiadania, aktualna mapa do celów projektowych, którąwykonał dla nas wcześniej geodeta przy budowie domu
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • w przypadku współwłasności – zgodę współwłaściciela na realizację robót
  • projekt zagospodarowania działki oraz rysunki, szkice sporządzone przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, przedstawiające wygląd naszego ogrodzenia wraz z przedstawieniem jego lokalizacji na projekcie zagospodarowania
  • jeśli roboty budowlane tego wymagają: odrębne opinie, pozwolenia i uzgodnienia
  • ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jeśli w projekcie zgłoszenia uwzględnione są instalacje i przyłącza, dodatkowym załącznikiem będzie projekt zagospodarowania terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż. i opis instalacji wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Do wykonywania robót można przystapić jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ (czyli w przypadku Będzina – Starostwo Powiatowe przy ulicy Krasickiego) nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
wyświetleń: 616
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.