niedziela, 2 stycznia, 2011 | Autor:

Zanim wybudujemy nasz wymarzony dom na zakupionej działce musimy zapewnić do niej dozjazd (w razie jego braku lub kolizji istniejącego zjazdu z projektowaną lokalizacją garażu na działce). Dojazd czy inaczej zjazd z drogi gminnej lub innej na naszą działkę należy do szerokiego grona robót budowlanych, które również nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę tylko zgłoszenia. Procedura postępowania administracyjnego jest taka sama jak przy opisywanym przeze mnie wcześniej ogrodzeniu frontowym, tylko zanim zlecimy wykonanie projektu zjazdu odpowiedniej osobie posiadającej uprawnienia drogowe, musimy uzyskać warunki wykonania owego zjazdu od zarządcy drogi. Zarządcą drogi może być gmina ale najlepiej upewnić się w miejscowym Wydziale Goedezji, kto zarządza drogą, z której planujemy wykonać nasz zjazd. Wniosek o uzgodnienie składamy pisemnie wraz z wyrysem z mapy zasadniczej i ewidencyjnej, czekając na opinię. Zarządca ma 30 dni na jej wydanie. Po uzyskaniu pozytywnej opini możemy zlecić wykonanie projektu zjazdu projektantowi, który po wykonaniu musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez zarządcę drogi. Gdy już przejdziemy tą całą drogę proceduralną z zarządcą drogi, możemy w Starostwie zgłaszać wykonanie indywidualnego zjazdu, dołączając do wniosku następujące załączniki:

  • wyrys z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • w przypadku współwłasności – zgodę współwłaściciela na realizację robót
  • 1 egz. projektu zjazdu wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz z projektem zagospodarowania działki, zaopiniowany pozytywnie przez zarządcę drogi w drodze postanowienia administracyjnego
  • oryginał decyzji wyrażajacej zgodę na zjazd, uzyskaną od zarządcy drogi
  • jeśli roboty budowlane tego wymagają: odrębne opinie, pozwolenia i uzgodnienia
  • ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Do wykonywania robót można przystapić jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ (czyli w przypadku Będzina – Starostwo Powiatowe przy ulicy Krasickiego) nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Należy pamiętać również o tym, że w przypadku gdy pod planowanym zjazdem biegną czynne sieci typu: gaz, woda, telefon, prąd czy kanalizacja warto przed przystąpieniem do robót, wystąpić pisemnie do gestora sieci o uzgodnienie kolizji sieci z naszym projektowanym zjazdem, aby uniknąć potem ewentualnie jakiś przykrych niespodzianek i odpowiedzialności w przypadku niezamierzonego uszkodzenia czynnej sieci.
wyświetleń: 577
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.