czwartek, 7 listopada, 2019 | Autor:

Moi drodzy. Jako, że wg mnie jest to ważna informacja (a radni miejscy i UM niestety milczą w tej sprawie), informuję mieszkańców Będzina, szczególnie tych którzy posiadają nieruchomości wokół wzgórza Św. Doroty, iż ruszyły konsultacje marszałka województwa śląskiego z NGO w sprawie poszerzenia obszaru chronionego krajobrazu “Wzgórze Doroty” w Będzinie. Informacja o tyle ważna, że obszar ten zostanie lekko poszerzony względem jego obecnego kształtu, co będzie się wiązało z pewnymi ograniczeniami na nieruchomościach (wynikającymi z art.24 ustawy O ochronie przyrody) , które zostaną objęte dodatkowo jego zasięgiem.

Na terenie obszaru zakazuje się:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną i łowiecką,
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
4) wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.

Na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów obejmują:

1) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej określonymi przez Ministra Środowiska,
2) pozostawianie drzew spełniających kryteria uznawania za pomniki przyrody, przestojów i drzew dziuplastych aż do całkowitego ich rozkładu, o ile nie zagrażają one bezpieczeństwu publicznemu,
3) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez utrzymanie istniejących oraz formowanie nowych zarośli i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,
4) stosowanie w produkcji rolnej przyjaznych dla środowiska metod ochrony roślin,
5) przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk łąkowych i murawowych,
6) usuwanie obcych ekspansywnych gatunków roślin i zwierząt.

Obecny kształt obszaru chronionego krajobrazu “Wzgórze Doroty”.

Poniżej treść zarządzenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., poz. 542 z późn. zm.).

informuje

o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Wzgórze Doroty”.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Wzgórze Doroty”.
 2. Uczestnicy konsultacji: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego powołana Zarządzeniem nr 49/19 Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2019 roku.
 3. Termin konsultacji: 2.11.2019 r. do 19.11.2019 r.
 4. Formy konsultacji:
  • w formie pisemnej – na adres Wydziału Ochrony Środowiska lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (w godzinach prac urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 601, piętro VI.
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu:
  • strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; http://bip.slaskie.pl/ -> Sprawy w urzędzie  -> konsultacje -> ogłoszone
  • strona internetowa Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl
 6. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia i nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestniku konsultacji, o których mowa w pkt 7.
 9. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688).
 10. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego.
 11. Konsultacje mają charakter wyłącznie opiniodawczym, a ich wynik nie jest wiążący dla Zarządu Województwa.
 12. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Propozycja poszerzenia obszaru chronionego krajobrazu “Wzgórze Doroty”.

Uzasadnienie do uchwały

Wzgórze Doroty zostało objęte ochroną na podstawie Uchwały Nr XIII/139/93 r. Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie uznania Góry Zamkowej, wzgórza Doroty oraz Lasu Grodzieckiego za obszar chronionego krajobrazu o charakterze wyspowym. Wzgórze Doroty (Góra św. Doroty) jest najwyższym wzniesieniem w mieście i posiada wyjątkowe walory krajobrazowe. Obszar cechuje urozmaicony krajobraz rolniczy, stanowiący mozaikę zróżnicowanych ekosystemów pól, łąk oraz zadrzewień i zarośli śródpolnych. Wzgórze Doroty jest izolowanym wzniesieniem o charakterze ostańcowym tzw. „górą świadkiem” lub „górą wyspową” – odciętym erozyjnie od wychodni odporniejszych na erozję warstw Płaskowyżu Twardowickiego. Wzniesienie dominuje wysokością nad otaczającymi go terenami. Szczytowe partie wzgórza porasta zagajnik leśny w którym, na niewielkiej polanie, znajduje się kościół rzymskokatolicki pw. św. Doroty, zbudowany w 1635 r., którego wieża, o wysokości 20 m, sięga koron okolicznych drzew. Kościół otoczony jest niskim murem z kamienia wapiennego. Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego w 1960 r. (nr 11/60). Charakterystycznym elementem rzeźby obszaru jest uformowany w toku tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania rolniczego tarasowy układ pól. Zapobiega on spłukiwaniu i deflacji gleb oraz poprawia ich warunki retencyjne. Skarpy oddzielające tarasy pełnią funkcje miedz, które porośnięte są przez malownicze krajobrazowo i cenne przyrodniczo zarośla i zadrzewienia śródpolne. Rolniczy charakter terenu, ekspozycja wzgórza i rozległe przedpola widokowe oraz tarasowa rzeźba z pasowym układem zarośli śródpolnych stanowią kluczowe walory decydujące o wybitnych wartościach krajobrazu Wzgórza Doroty. Wzgórze stanowi mocny kontrapunkt dla krajobrazów okolicznych terenów zurbanizowanych, a jego zalesiona szczytowa partia widoczna jest z wielu obiektów wysokościowych okolicznych miast i wsi. Obrzeże szczytowego zadrzewienia we wschodnim sektorze kierunków, stanowi spektakularny punkt widokowy. Dogodne przedpole ekspozycji tworzone przez pola orne na stokach wzgórza udostępnia szeroką panoramę sięgającą w kierunku północnym wzgórz w rejonie Brudzowic, a w kierunku wschodnim – kuesty górno jurajskiej. W kierunku południowym rozciąga się widok na znaczną część konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej. Przy dobrej widoczności krajobraz kierunku południowego zamykają pasma Beskidów. Kopuła szczytowa oraz tereny rolne z miedzami i zadrzewieniami śródpolnymi na północnym, wschodnim i południowo-wschodnim stoku wzgórza są szczególnie dobrze widoczne z przebiegających w sąsiedztwie odcinków dróg DK86 oraz DW913. Obszar stanowi ostoję bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym Będzina oraz ważny element struktury korytarza ekologicznego. Wyznaczone szlaki turystyczne piesze i rowerowe umożliwiają zaspokajanie potrzeb związanych z rekreacją i turystyką.
Uchwałę Nr XIII/139/93r. Rada Miejska w Będzinie podjęła na podstawie art. 7 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 34 w związku z art. 13 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 1991 r. nr 114, poz. 492). Integralną częścią w/w uchwały były 3 załączniki graficzne stanowiące wyrysy z map ewidencyjnych, na których zaznaczono przebieg granic poszczególnych wyspowych obiektów składających się na obszar chronionego krajobrazu, w tym załącznik z granicami Wzgórza Doroty, o którym mowa w pkt. 1.2 Uchwały Rady Miasta. Załączniki graficzne do Uchwały Nr XIII/139/93 r. Rady Miejskiej w Będzinie nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Ponieważ Uchwała Nr XIII/139/93 r. Rady Miejskiej w Będzinie nie podlegała publikacji, a oryginalny załącznik graficzny do uchwały z granicami obszaru „Wzgórze Doroty” zaginął, zachodzi konieczność ponownego jednoznacznego i szczegółowego określenia przebiegu granic obszaru.

W dniu 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 92, poz. 753, z późn. zm.), która kompetencje wyznaczenia, likwidacji i zmiany granic obszarów chronionego krajobrazu w miejsce wojewodów przekazała sejmikom województw. Zgodnie z art. 35 przedmiotowej ustawy dotychczas obowiązujące akty prawa miejscowego zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wydanych na podstawie upoważnień zmienianych ww. ustawą.
W 2017 roku Samorząd Województwa Śląskiego podjął prace zmierzające do weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie śląskim oraz aktualizacji powołujących je aktów prawnych. Weryfikacja obejmowała ocenę zasadności ochrony w świetle aktualnie obowiązującej definicji obszaru chronionego krajobrazu oraz analizę potrzeb uszczegółowienia bądź zmiany przebiegu granic obszaru w oparciu o istniejące uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe oraz potrzeby jego ochrony. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie zapisów dotyczących obszaru chronionego krajobrazu w części odnoszącej się do obszaru „Wzgórze Doroty” do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) oraz uszczegółowienie przebiegu granic obszaru chronionego.
Na mocy artykułu 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Sejmik województwa śląskiego w projekcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórze Doroty” określił jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu.
Uwzględniając funkcje obszaru i cele jego ochrony, a także istniejące uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i przestrzenne (w tym sposób zagospodarowania i użytkowania terenu), w oparciu o materiały planistyczne otrzymane z Urzędu Miasta Będzina oraz granice działek ewidencyjnych, w projekcie uchwały dokonano uszczegółowienia granicy obszaru „Wzgórze Doroty” oraz korekty w północno-zachodniej części obszaru w rejonie ulicy Wojska Polskiego oraz południowej części obszaru – w rejonie ulic: Fryderyka Chopina i Adama Mickiewicza. Ze względu na powiązanie funkcjonalno-przestrzenne a także występowanie siedlisk muraw ciepłolubnych po konsultacji z przedstawicielami Urzędu Miasta Będzina zdecydowano o włączeniu do obszaru chronionego krajobrazu terenu bezpośrednio przylegającego do niego wyrobiska po eksploatacji surowców skalnych zlokalizowanego na zachodnich stokach wzniesienia Góry Doroty. Przebieg granic obszaru chronionego krajobrazu określono w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (załącznik 1) oraz map (załącznik nr 2).
Projekt uchwały zawiera aktualizację zakazów obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu ”Wzgórze Doroty”. Wyboru zakazów dokonano spośród katalogu zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań środowiskowych i potrzeb ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także zapewnienia możliwości realizacji funkcji turystyczno-rekreacyjnych i funkcji korytarza ekologicznego. Dla ochrony rzeźby terenu oraz ograniczenia możliwości wprowadzania do krajobrazu rolniczego obiektów dysharmonijnych zaburzających jego estetykę i percepcję, wprowadza się zakazy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. Ze względu na wyjątkowe walory estetyczne oraz funkcje przyrodnicze szczególnej ochrony wymagają ekosystemy zarośli i zadrzewień śródpolnych. W krajobrazie rolniczym zarośla i zadrzewienia śródpolne tworzą ważne środowiska refugialne (ostoje) o charakterze wysp środowiskowych. Ich obecność determinuje możliwości przeżycia i utrzymania się wielu organizmów żywych. Mają one kluczowe znaczenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych. Są miejscem schronienia, rozrodu i zdobywania pokarmu dla wielu gatunków zwierząt bezkręgowych (głównie owadów i pajęczaków) oraz kręgowych (w szczególności ptaków, ssaków i płazów), a także drogami migracji dobowych i sezonowych oraz rozprzestrzeniania się osobników na nowe tereny. Dla zabezpieczenia korytarzy ekologicznych i ich funkcjonalności konieczne jest zapewnienie ochrony tych ekosystemów. Obecne tendencje w rolnictwie do komasowania gruntów i intensyfikacji produkcji rolnej mogą stanowić realne zagrożenie dla istnienia zarośli i zadrzewień śródpolnych, stąd zasadne jest wprowadzenie w Uchwale zakazów likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Obszaru jako korytarza ekologicznego i ostoi fauny wymaga ochrony populacji dziko występujących zwierząt, ich schronień i miejsc rozrodu. Konieczne jest utrzymanie w dobrym stanie głównych komponentów środowiska – agrocenoz, ekosystemów łąkowych, zarośli śródpolnych oraz siedlisk leśnych, które stanowią miejsca rozrodu, schronienia i żerowania zwierząt. Z tego względu w uchwale wprowadzono zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu. Projekt uchwały wprowadza zgodnie z wymogami art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów. Mają one na celu utrzymanie i wzbogacanie bioróżnorodności oraz zapewnienie funkcjonowania obszaru jako korytarza ekologicznego poprzez: kształtowanie ekosystemów leśnych właściwych siedliskowo, o zróżnicowanej strukturze wiekowej i gatunkowej, ochronę mozaikowatej struktury krajobrazu rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem zarośli śródpolnych, stosowanie w produkcji rolnej przyjaznych dla środowiska metod ochrony roślin, powstrzymanie zarastania ekosystemów łąkowych drzewami i krzewami oraz eliminację gatunków roślin lub zwierząt obcego pochodzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla rodzimej flory lub fauny.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła w art. 5 ust 5 obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy projektów aktów prawa miejscowego.
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody projekt niniejszej uchwały podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Radą Miasta Będzina.

Uchwała po odbytych konsultacjach z NGO trafi do uzgodnień z RDOŚ oraz Radą Miasta Będzina. Liczę, że nasi radni miejscy pochylą się nad tym za czym głosują, bowiem miesiąc temu przegłosowali w trybie nadzwyczajnym poszerzenie obszaru krajobrazu chronionego o nazwie Las Grodziecki, który powiększył się w głównej mierze o kilkanaście hektarów prywatnych terenów, nie będących własnością gminy Będzin – bez zająknięcia i możliwości zajęcia stanowiska przez właścicieli tych terenów, co w moim odczuciu skończy się zaskarżeniem tej uchwały do sądu administracyjnego zgodnie z art.101 ustawy o samorządzie gminnym i może rodzić skutki finansowe.

wyświetleń: 890
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.