poniedziałek, 11 listopada, 2019 | Autor:

W dniu 21 października 2019 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góra Zamkowa”.

Poniżej cała treść uchwały:

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 512 z późn. zm.), art. 23 ust. 2 i 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1614 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:
§ 1. 1. Wyznacza się obszar chronionego krajobrazu o nazwie „Góra Zamkowa”, zwany dalej „Obszarem”, o całkowitej powierzchni 6,22 ha, położony na terenie miasta Będzina w województwie śląskim.
2. Przebieg granicy Obszaru określono poprzez wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Obszaru, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
3. Położenie Obszaru i jego granice oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Na terenie Obszaru zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu,
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
3) wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna.
§ 3. 1. Na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów obejmują:
1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających drzew z uwzględnieniem dobrych praktyk ogrodniczych, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew,
2) pozostawianie drzew spełniających kryteria uznawania za pomniki przyrody i drzew dziuplastych aż do całkowitego ich rozkładu, o ile nie zagrażają one bezpieczeństwu publicznemu,
3) tworzenie siedlisk zastępczych dla nietoperzy (skrzynki dla nietoperzy),
4) zabezpieczenie zimowisk nietoperzy poprzez udrożnienie istniejącego otworu wejściowego do Podziemi Będzińskich oraz utworzenie dodatkowego otworu wlotowego do naturalnej części systemu podziemnego,
5) usuwanie obcych ekspansywnych gatunków roślin i zwierząt.
§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 6. Niniejsza uchwała poprzedzona była uchwałą Nr XIII/139/93 r. Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 czerwca 1993 roku w sprawie uznania Góry Zamkowej, Wzgórza Doroty oraz Lasu Grodzieckiego za obszar chronionego krajobrazu o charakterze wyspowym.

Obszar chronionego krajobrazu Góra Zamkowa

Obszar chronionego krajobrazu Góra Zamkowa. Stan z uchwały z 1993 r.

W trakcie trwających konsultacji w dniach od 26 sierpnia do 10 września 2019 r. w ramach NGO, nie wpłynęła ani jedna uwaga do przedmiotowej uchwały. Rada Miasta Będzina podczas nadzwyczajnej sesji dnia 16 września uzgodniła jednogłośnie, bez żadnych uwag projekt uchwały. Z wynikami głosowania można zapoznać się tutaj.

Nowa uchwała oprócz ustalenia listy zakazów, zaktualizowała również granice obszaru. Z nowego załącznika do uchwały widać, że granice obszaru zostały lekko zmienione.

Obszar chronionego krajobrazu Góra Zamkowa

Załącznik nr 1 – Zaktualizowane granice obszaru – stan z uchwały z 2019 r.

M.in. włączono obecny plac zabaw na Górze Zamkowej oraz całe podzamcze. Uchwalenie obszaru w nowych granicach będzie wymagało aktualizacji mpzp dla terenu Śródmieścia. Trudno powiedzieć kiedy to nastąpi.

 

 

wyświetleń: 405
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.