środa, 28 grudnia, 2016 | Autor:

Zakończył się pierwszy etap prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Będzina. Opracowano diagnozę, która stanowi podstawę do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Diagnoza ta została przygotowana w oparciu o dwa źródła informacji:

 • dane statystyczne,

 • dane zebrane wśród mieszkańców za pomocą ankiety diagnostycznej.

Ich analiza została przeprowadzona w taki sposób, by określić, w których miejscach naszego miasta występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. W oparciu o uzyskane wyniki wyznaczono 5 kwartałów odpowiadających najbardziej zdegradowanym częściom miasta. Są to:

 • Kwartał nr I – „Śródmieście”,

 • Kwartał nr II – „Warpie”,

 • Kwartał nr III – „Ksawera”,

 • Kwartał nr IV – „Grodziec”,

 • Kwartał nr V – „Łagisza”.

Kwartały te stanowią jednocześnie proponowany obszar rewitalizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obszar ten nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni miasta i może być zamieszkany maksymalnie przez 30% jego mieszkańców. Z tego względu, mimo niewątpliwych problemów i oczywistych potrzeb występujących również w innych miejscach Będzina, zaproponowaliśmy takie właśnie obszary.

Dalsze prace nad „Programem Rewitalizacji dla Miasta Będzina” będą koncentrować się wokół wyznaczonych obszarów. Dlatego chcielibyśmy poznać Państwa opinie, uwagi i sugestie w sprawie przeprowadzonej diagnozy.

Konsultacje społeczne diagnozy trwają do 10 stycznia 2017 roku.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania ewentualnych uwag poprzez przygotowany w tym celu formularz uwag. Szczególną uwagę kładę tutaj na ulicę Willową i pozostawioną sobie samej wieżę ciśnień. Z grafiki przedstawionej poniżej wygląda, iż obszar wzdłuż wieży się załapał ale dla pewności złożę stosowną uwagę poprzez formularz uwag.

Jakie kryteria były brane pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów rewitalizacji miasta Będzina?
Oto lista decydujących czynników:

 1. obszar musiał znajdować się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i
  kulturalnym.
 2. obok koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w obszarze, musiało występować tam co najmniej jedno z negatywnych zjawisk:
 • gospodarczych – w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw;
 • środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
 • przestrzenno – funkcjonalnych – w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niskiej jakości tereny publiczne;
 • technicznych – w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska;

Spełnienie kryteriów określonych w punkcie 1 i 2 pozwalało zakwalifikować obszar, jako obszar zdegradowany, który następnie mógł zostać wyznaczony jako obszar rewitalizacji.

wyświetleń: 412
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.