piątek, 12 sierpnia, 2016 | Autor:

RDPP

W dniu 2 sierpnia 2016 r. została powołana Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W skład rady weszło 10 członków:

  • 3 członków Prezydenta Miasta Będzina – Sebastian Szaleniec (pełnomocnik prezydenta), Aneta Witkowska-Złocka, Wioletta Bagnicka
  • 2 członków Rady Miejskiej w Będzinie – Jolanta Kula, Sławomir Brodziński
  • 5 członków organizacji pozarządowych – Patrycja Gruca-Hołota (Polski Związek Głuchych, Oddział Terenowy w Będzinie), Edyta Otczyk (Stowarzyszenie „Zaczarowana Pomoc”), Rafał Pietrzyk (RKS Grodziec, Iwona Stachurka (Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Łagisza”), Oliwier Topolski (BKS Sarmacja).

Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii. Rada została wybrana na kadencję 3 letnią.

Czym jest rada działalności pożytku publicznego?

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. Jednak to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania. Może on być dużo szerszy niż ten opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która sankcjonuje działanie rad.

Rada, bez względu na to na jakim szczeblu działa – ministerstwa, województwa, powiatu czy gminy, jest powoływana przez organ wykonawczy. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z sierpnia 2015 roku zmieniła zasady powoływania rad na szczeblu powiatu i gminy. Wcześniej powołanie tego organu było prawem, a nie obowiązkiem organu wykonawczego. Teraz, samorząd jest zobligowany do utworzenia rady, jeśli taka jest wola organizacji pozarządowych. Brak odpowiedzi na wniosek organizacji, można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

W skład rady na poziomie krajowym, powoływanej przy ministrze ds. zabezpieczenia społecznego oraz rad różnych szczebli samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy o pożytku oraz reprezentanci administracji publicznej. Taka konfiguracja członków umożliwia zaprezentowanie różnych stanowisk związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem trzeciego sektora oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

Czym zajmuje się gminna rada działalności pożytku publicznego?

Do zadań gminnej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii gmin,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Zapis „w szczególności” oznacza, że powyższe zadania mogą być rozszerzane. Powinny one jednak utrzymywać się w sferze konsultacji i opiniowania – zgodnie z charakterem rady.  Rady gminne określają sposób realizacji swoich zadań w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Rady powiatowa i gminna mają 14 dni na zaopiniowanie projektu programu współpracy, projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy oraz innych dokumentów związanych z trzecim sektorem i działalnością pożytku publicznego.

Pierwsze zebranie rady zostało zaplanowane na 30 sierpnia w UM w Będzinie o godz. 14.

wyświetleń: 423
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.