wtorek, 19 lipca, 2016 | Autor:

UWAGA MIESZKAŃCY DZIELNICY MAŁOBĄDZ.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 778), art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 lipca do 16 sierpnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20, pokoju nr 224 II piętro w godzinach od 9.00 do 14.00.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 18 od godz. 12:00 do 13:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 778), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

malobadz
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Będzina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2016r.

Więcej informacji do zapoznania się.

wyświetleń: 452
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.