sobota, 13 sierpnia, 2016 | Autor:

Jak obiecałem prezentuję projekt pn. ” Trójkąt Trzech Cesarzy w Sosnowcu wizytówką turystyczną regionu”. Jakiś czas temu został opracowany wstępny projekt zintegrowanej inwestycji terytorialnej miast metropolii śląskiej z wykorzystaniem posiadanych już aktywów w postaci nieruchomości gruntowych  położonych w jednym ciągu komunikacyjnym, do których tytuł prawny posiada jeden podmiot JST. Korytarz komunikacyjny łączy takie miasta aglomeracji śląskiej jak: Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, biegnąc od mostów na Trójkącie Trzech Cesarzy w Mysłowicach, włącznie z mostami, wzdłuż rzeki Przemszy, Brynicy, stawów Hubertus, po Park Zielona w Dąbrowie Górniczej w pobliżu akwenu wodnego Pogoria.

6

 Realizacja projektu odbywałaby się poprzez:

 1. Stworzenie multi funkcjonalnego, linearnego parku krajobrazowego wraz z budową obiektów usługowych, centrów biznesowych i rekreacyjnych, powiązanych z historią danego miejsca.
 2. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, w tym rowerów miejskich zasilanych panelami fotowoltanicznymi, wraz z wydzielonym pasem dla niskoemisyjnego środka transportu publicznego; budowa drogi łączącej miasta aglomeracji śląskiej.
 3. Realizację koncepcji urbanistycznej tarasu widokowego, galerii wraz z obiektem hydrotechnicznym Elektrowni Wodnej III Cesarzy.

5

WARTOŚCI PROJEKTU:

W rękach jednego podmiotu jest tytuł prawny do nieruchomości położonych w jednym ciągu na odcinku 33 kilometrów województwa śląskiego. Korytarz komunikacyjny łączy takie miasta aglomeracji śląskiej jak Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, biegnąc od mostów na Trójkącie Trzech Cesarzy w Mysłowicach włącznie, wzdłuż rzeki Przemszy, Brynicy, stawów Hubertus, po Park Zielona w Dąbrowie Górniczej w pobliżu akwenu wodnego Pogoria. Wykorzystanie przedmiotowego korytarza komunikacyjnego sprawi, iż będzie to sztandarowy motyw integracji aglomeracji śląskiej, który nie pozostanie jedynie w sferze polityki, wytycznych, planów, ale zostanie w praktyce zrealizowany, pokonując fundamentalną przeszkodę dla projektów dotyczących niskoemisyjnego transportu, ścieżek rowerowych, a mianowicie kwestie własności gruntów pod ten cel. Projekt ten idealnie wpisuje się w priorytety Unii Europejskiej w obszarze promowania rozwiązań ekologicznego transportu.

Lokalizacja 2

WARTOŚĆ POLITYCZNA PROJEKTU: niniejszy projekt wizytówką władz samorządowych.

Wyborcy oczekują WIDOCZNYCH rezultatów działania władzy samorządowej. Kanalizacja jest potrzebna, ale nie jest doceniana przez społeczeństwo tak jak projekty, które mogą zobaczyć, codziennie koło nich przechodzić, na co dzień z nich korzystać, co utrwala świadomość społeczną widocznego rezultatu działania władz samorządowych i docenianie tych działań. Niniejszy projekt w postaci sieci niskoemisyjnego transportu integrującego miasta metropolii śląskiej oraz linearnego parku krajobrazowego, spełniającego funkcje kulturalne, usługowe, biznesowe i rekreacyjne jest projektem niezwykle medialnym i niezwykłym w skali nie tylko województwa, z uwagi na wyodrębniony, gotowy już szlak komunikacyjny, prowadzącym do rozwoju obszaru objętego projektem. Procesy rewitalizacyjne, takie jak niniejszy, w  wymiarze społeczno-ekonomicznym zyskują coraz więcej zainteresowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, mediów. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż projekt ten przyczyni się do zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów, które do tej pory były nieosiągalne z uwagi na istniejącą linię kolejową, polepszy standard życia i funkcjonowania mieszkańców, przyczyni się do rozwoju obszaru objętego projektem, sanacji społeczno-ekonomicznej z równoczesną ochroną tożsamości kulturowej danego obszaru, dzielnicy, miejscowości – w  tym poprzez ochronę istotnych wartości krajobrazu kulturowego.

Fotoreportaż

Projekt doskonale realizuje krajową strategię rozwoju regionalnego do roku 2020 ze względu na fakt, iż:

 • wspiera gospodarkę regionu poprzez skuteczniejsze korzystanie z dostępnych zasobów, przez co kreuje gospodarkę regionu jako sprzyjającą środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjną ekonomicznie.
 • wspomaga wzrost konkurencyjności regionu;
 • wspiera rozwój i znaczenie miast subregionalnych;
 • buduje spójność terytorialną i przeciwdziała marginalizacji obszarów problemowych;
 • powoduje restrukturyzację i rewitalizację obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.

Dążność do zwiększenia udziału ruchu rowerowego w obsłudze mobilności aglomeracji śląskiej jest pełnoprawnym elementem polityki zrównoważonego rozwoju transportu.

1

 CELEM PROJEKTU JEST:

 • zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów miejskich poprzez adaptację i wykorzystanie istniejącego kanału komunikacyjnego;
 • optymalne wsparcie wdrożenia zintegrowanych przedsięwzięć wokół „kręgosłupa inwestycyjnego”, który stanowić będzie niniejszy projekt, poprzez upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym projektowanego otoczenia, promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru, w tym w szczególności wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastami metropolii śląskiej;
 • wzmocnienie współpracy między JST, identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego – stworzenie linearnego parku krajobrazowego, spełniającego funkcje wypoczynkowe, kulturalne, usługowe, biznesowe.

Koncepcja

EFEKTY:

Niniejszy projekt to nie tylko koncepcja rewitalizacji dawnej linii kolejowej – to rzeczywista integracja aglomeracji śląskiej oraz rewitalizacja całego obszaru w pobliżu. Powstanie wielofunkcyjnego parku linearnego ożywi okolicę. Doświadczenia innych tego typu projektów pokazują, iż realizacja takiego projektu z uwagi na powstałą atrakcyjność otoczenia prowadzi do budowy nowych mieszkań, budowy hoteli, apartamentów, budynków biurowych. Swoje siedziby przenoszą tam firmy szukające ekologicznego otoczenia, pozwalającego na szybką regeneracje potencjału pracowników. Wraz z nowymi inwestycjami do okolicy sprowadza się coraz więcej ludzi. By zaspokoić ich rosnące potrzeby, otwiera się kolejne galerie, restauracje, czy kawiarenki, powstają punkty usługowe, centra handlowe. Przekształcenie terenu przynosi zatem wymierne efekty, np. w postaci podatków od nowo powstałych nieruchomości. Wszystkie te czynniki powodują, że wartość nieruchomości w okolicy wzrasta, do kasy miasta wpływa więcej podatków, a ludzie mają nowe miejsca pracy.

3

ZARYS PROJEKTU:

ciąg przestrzeni publicznej łączący cechy rowerostrady i parku linearnego, alternatywnie z wydzielonym pasem niskoemisyjnego środka transportu publicznego, dostosowany zarówno do przemieszczania się rowerem, pieszo, a także do przebywania ludzi nie odbywających podróży.

 W wymiarze transportowym:

 • zarówno turystyka rowerowa jak rowerowe dojazdy codzienne (praca, sprawunki, najbliższe połączenie między sąsiadującymi miastami, dzielnicami, terenami rekreacyjnymi, itd.);
 • trasa spełniająca techniczne standardy rowerostrady, ale z wydzieloną przestrzenią dla ruchu pieszych i takim rozmieszczeniem węzłów, aby korytarz był atrakcyjny dla ruchu pieszych;
 • trasa maksymalnie skomunikowana w sieci tras rowerowych regionu;
 • węzły zaaranżowane w taki sposób, by ułatwić korzystanie także z transportu publicznego (integracja systemów).

 W pozostałych funkcjach: przestrzeń publiczna o wysokiej jakości i standardzie,

 • funkcjonująca w krajobrazach miejskich i podmiejskich, a nie obok nich,
 • stwarzająca warunki do odpoczynku, a w niektórych miejscach mająca charakter parku rekreacyjnego,
 • atrakcyjna krajobrazowo,
 • łącząca atrakcyjne przestrzenie publiczne (istotne dla  regionu ze względów  kulturowych, historycznych, rekreacyjnych)’
 • będąca zielonym korytarzem (zielona infrastruktura); zieleń wysoce estetyczna, trwała, łatwa w utrzymaniu,
 • symbolicznie nawiązująca do historii materialnej kultury miejsc (pozostałości obiektów  kolejowych, przemysłowych, drogowych),
 • oferująca usługi towarzyszące,
 • przyczyniająca się do aktywizacji społecznej i gospodarczej terenów przyległych.

Kręgosłupem projektu jest promenada roślinna wiodąca od mostów na Trójkącie Trzech Cesarzy. Trójkąt Trzech Cesarzy jest terenem o powierzchni przeszło 5 ha, który jest zlewiskiem 3 rzek: Przemszy Białej i Czarnej Przemszy oraz Przemszy, stanowi obszar niezwykle atrakcyjny turystycznie zarówno pod względem krajobrazowo-przyrodniczym jak i historycznym.

Rys historyczny

Elementy zagospodarowania przestrzennego okolicy:

 • brama główna akcentująca wejście i jako winieta Parku Zjednoczonej Europy – wizualnie oparta na systemie potrójnym;
 • błonia, szlak rowerowy wzdłuż bulwarów Przemszy, przedłużenie szlaków krajoznawczych;
 • budowa bulwarów spacerowych z opisowymi tablicami;
 • budowa dróg dojazdowych i  parkingów;
 • platforma widokowa na moście będącego łącznikiem miast przy szlaku rowerowym i kolejce wąskotorowej biegnącej do Dolomitów w Radzionkowie;
 • wieża widokowa w najwyższym punkcie triangulacyjnym będąca symbolem pojednania trzech kultur jako symbolu integracji i zjednoczenia Europy;
 • infrastruktura wodno – energetyczna  – wykonaniem elektrowni wodnej w tym miejscu zainteresowana jest spółka Tauron Eco, oświetlenie, monitoring;
 • regularny tramwaj wodny ciągnący się od Parku Zamkowego – z centrum starego miasta (spływ płaskodennymi galarami)
 • amfiteatr, kinoteatr polowy oraz ścianka spinaczkowa na pozostałościach przypór starego, poniemieckiego mostu
 • rozlewisko i przystań kajakowa – zatoka z restauracją i zadaszonym grill-barem;
 • wydzielenie terenów pod inwestycje prywatne.

Roślinność w projektowanym parku linearnym ma być tłem dla miejscowych wernisaży oraz wystaw na wolnym powietrzu. Wzdłuż promenady pojawi się kanał wodny, obok którego znajdą się miejsca kameralnego wypoczynku oraz ogrody kawiarniane. Elementami projektu w późniejszym etapie realizacji może być budowa centrum biznesowego. Polana rekreacyjno-wypoczynkowa może być wykorzystywana do organizacji imprez kulturalnych, koncertów muzycznych, festiwali oraz kina letniego. Ważnym aspektem jest pozostawienie jak największej liczby śladów świadczących o dawnej funkcji transportowej tego terenu. W projekcie zostaną wydzielone strefy zabaw dla dzieci oraz strefy do uprawiania sportu i rekreacji. Rozrywkę dla młodzieży zapewniają ścianki wspinaczkowe, ze szczytu których rozciąga się widok na park i okolicę. Koncepcja przewiduje również budowę skateparku.

FINANSOWANIE

W ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 jednym z podstawowych narzędzi dedykowanych wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Zgodnie z założeniami przedstawianymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – ZIT mają być instrumentem zwiększającym zaangażowanie miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE poprzez powierzenie im niektórych funkcji związanych z zarządzaniem częścią programów operacyjnych. Podstawowym celem realizacji ZIT będzie sprzyjanie rozwojowi miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez promocję współpracy jednostek administracyjnych wchodzących w jego skład oraz realizację wspólnych zintegrowanych projektów.

Koncepcje zagospodarowania zrealizowane w innych lokalizacjach:

Invalid Displayed Gallery

 

wyświetleń: 638
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.