wtorek, 1 grudnia, 2009 | Autor:

Jeśli myślisz o wynajęciu jakiegoś lokalu na terenie Będzina i adaptowanie go na coś zupełnie innego  niż zastałeś, nie obędzie się bez wizyty w Starostwie Powiatowym – Twoim lub osoby upoważninej w Twoim imieniu. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga obecnie, przed przystąpieniem do dokonywania tej zmiany, dokonania zgłoszenia właściwemu organowi. Organem tym jest właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (czyli w przypadku Będzina Starostwo Powiatowe). Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Po pierwsze zmiana rodzaju prowadzonej w obiekcie działalności gospodarczej wymagała zgłoszenia właściwemu organowi wtedy, gdy będzie wiązała się ze zmianą warunków:

  • bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  • powodziowego lub pracy;
  • warunków zdrowotnych, sanitarnohigienicznych lub ochrony środowiska;
  • wielkości lub układu obciążeń (art.71, ust.1 prawa budowlanego)
Tłumacząc na polski – Starotwo oceni w jakim stopniu podjęcie lub zaniechanie w danym obiekcie budowlanym lub jego części określonej, związanej z jego użytkowaniem działalności, wpływa na zmianę przypisanych obiektowi warunków, głównie odnoszących się do bezpieczeństwa jego dalszego użytkowania i czy należy dokonać w takim wypadku ZGŁOSZENIA. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć, m.in.: przedstawienie usytuowania obiektu (rysunek), z oznaczeniem części obiektu z zamierzonymi zmianami, opis techniczny, konstrukcja i charakterystyka, także technologiczna obiektu, oraz stosownie do potrzeb – także ekspertyza techniczna, wykonana przez uprawnioną osobę. Wymagane jest również przedłożenie oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku takiego planu (uzyskamy to w UM w Będzinie), a także – w zależności od potrzeb – niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
 
PODSUMOWUJĄC DO NASZEGO ZGŁOSZENIA WYMAGANE BĘDZIE:
  • 1 egzemplarz projektu wykonanego przez osobę z uprawnieniami np.architekta,  zaopiniowany przez ergonoma i specjalistę d/s sanitarnohigienicznych;
  • 1szt.kopii mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej uzyskanej w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym – koszt około 40zł;
  • zaświadczenie o zgodności z planem lub dezycja o warunkach zabudowy z Urzędu Miejskiego – koszt 17zł;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Na sam koniec dodam, że jeżeli w naszym projekcie pojawią się jakiekolwiek roboty budowlane typu wyburzanie ścianek, wstawianie nowych otworów drzwiowych, okiennych itp. to rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania nastąpi w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę czyli potrzebne nam będą 4 egzemplarze projektu budowlanego. Zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części można dokonać po upływie 30 dni od doręczenia zgłoszenia, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i przed upływem 2 lat od doręczenia zgłoszenia. Starosta ma 30 dni od doręczenia zgłoszenia, na przeprowadzenie oceny możliwości dokonania zamierzonych zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Zgodnie z przepisami, dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części po przeprowadzeniu zmian w obiekcie nie rodzi skutków prawnych. Spóźnione zgłoszenie oraz samowolna modyfikacja sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z pominięciem uprzedniego zgłoszenia, skutkuje przeprowadzeniem postępowania legalizacyjnego i naliczeniem opłaty legalizacyjnej bądź, w przypadku niewykonania nałożonych przez organ obowiązków, nakazem przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania. Na koniec przypomnę, iż w razie podejmowania działalności wymagającej kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej, zanim rozpoczniemy naszą działalność związaną z obsługą klientów musimy zglosić nasz punkt do odbioru w/w stacji, która znajduje się przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.
wyświetleń: 455
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.