poniedziałek, 5 marca, 2018 | Autor:

Po 2 latach od podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Będzinie w końcu odbędzie się wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Śródmieście w Będzinie. Poniżej treść obwieszczenia. Dyskusja publiczna odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie. 

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/153/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 marca do 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20, pokoju nr 224 II piętro w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 18 o godz. 16:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Będzina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urzędu Miasta w Będzinie, ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres email: rozwoj@um.bedzin.pl

w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

wyświetleń: 543
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.