wtorek, 29 listopada, 2011 | Autor:

Zasadniczą przesłanką do ustanowienia odrębnej własności lokali jest jego samodzielność. Stwierdzona jest ona w dokumencie urzędowym tzw. zaświadczeniu o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, czy też garażu. Zaświadczenie takie wydaje Starosta na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny w ciągu 7 dni. Zaświadczenie jest potrzebne, aby w budynku wyodrębnić lokal i przenieść jego własność na nabywcę lub np. gdy podzieliliśmy duże mieszkanie na dwa mniejsze, które spełniają definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego (art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali). Wydawanie zaświadczeń o samodzielność lokalu należy do kompetencji starosty – w naszym przypadku Starostwa Powiatowego w Będzinie, a dokładnie Wydziału Architektury. Osoba, która stara się o zaświadczenie powinna złożyć stosowny wniosek, w którym należy zamieścić następujące informacje (Starostwo w Będzinie nie posiada wzoru wniosku więc trzeba go sporządzić samemu):

– dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu;

– rodzaj lokalu, położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres;

– interes prawny, jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty pozwalające stwierdzić spełnienie wymagań ustawowych dla samodzielności lokalu, czyli:

– rysunki z posiadanej dokumentacji lub szkice przedstawiające rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem tych pomieszczeń;

– w przypadku braku ww. rysunków – należy dołączyć inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane np.architekt lub szkice przedstawiające rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń. Szkice powinny zostać opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że dany lokal spełnia wymogi z art. 2 ust 2 ustawy o własności lokali i może służyć przeznaczeniu podanemu we wniosku;

– w przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej (za zaświadczenie – 17 zł, za pełnomocnictwo – 17 zł).

W przypadku, gdy do wniosku złożona zostanie błędna lub niekompletna dokumentacja, wnioskodawca zostanie wezwany przez urząd do uzupełnienie braków w określonym terminie. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, urząd nie wyda stosownego zaświadczenia.Starosta w zaświadczeniu określi lokal, dla którego jest ono wydane tj. adres i numer danego lokalu, oznaczenie z ewidencji gruntów i budynków, jak również poda pomieszczenia wchodzące w skład lokalu. Najistotniejszą częścią tego zaświadczenia jest stwierdzenie, że przedmiotowy lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym (przeznaczonym na cele inne niż mieszkalne).W przypadku odmowy przez starostę wydania przedmiotowego zaświadczenia, przysługuje nam na takie postanowienie zażalenie do wojewody. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem starosty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia stwierdzającego odmowę. Poniżej prezentuję przykładowy szkic, który powinien zostać dołączony do w/w wniosku.

wyświetleń: 1.3K
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.