środa, 20 listopada, 2013 | Autor:

Jako, iż w mieście brakuje kasy i to dosłownie, miasto wypuszcza kolejne nieruchomości pod młotek. Z całą listą nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż można zapoznać sie tutaj. Jedną z nich prezentuję poniżej ponieważ zlokalizowana jest ona w ścisłym centrum miasta i trudno nie zauważyć sprzedaży tak ważnego miejsca w tkance urbanistycznej miasta Będzina.

działka

Przedmiotowa działka ma powierzchnię 7015 m2 i leży u zbiegu ulic 11-go Listopada i ulicy Jasnej. Jest zabudowana kilkoma budynkami – starymi kamienicami z lokalami mieszkalnymi oraz budynkami gospodarczymi.

Invalid Displayed Gallery

Na danym obszarze obowiązuje plan zagspodarowania przestrzennego, symbol planu dla przedmiotowej działki to 1CC.

Przeznaczenie terenów koncentracji usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 CC.
1) Przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne i komercyjne.
2) Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty małej architektury, garaże wbudowane, miejsca postojowe, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) Realizację nowej zabudowy usługowej oraz modernizację, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej, przy zachowaniu zasad, że wszelkie działania inwestycyjne będą zmierzać do uzyskania zgodności z ustaleniami niniejszego planu.
2) Realizację zabudowy w formie zwartych pierzei wzdłuż ulic.
3) Obowiązujące linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu.
4) Wskaźnik intensywności zabudowy ustalony indywidualnie.
5) Nakaz utrzymania starodrzewu oraz zespołów zieleni.
6) Minimalny udział zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) – 15% powierzchni działki.
7) Realizację ciągu pieszego łączącego kładkę na rzece Przemsza przy ulicy Sportowej z ulicą Jasną.
8) Konieczność zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla użytkowników usług w obrębie granic terenu.
9) Formę architektoniczną budynków:
a) wysokość budynków na terenie oznaczonym symbolem 1 CC – maksymalna 20m,
b) wysokość budynków na pozostałych terenach – maksymalna 20m,
c) kształt dachów – płaski lub dwuspadowy o maksymalnym kącie nachylenia 30°.

W granicach stref oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ponadto ustalenia zawarte:
1) w Rozdziale IV § 12 – strefa B – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
2) w Rozdziale IV § 14, ust.4 – strefa OW – obserwacji archeologicznej.

Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji mieszkań w parterach budynków.

Pozostałe zapisy planu można postudiować tutaj – uchwała XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku.

Pachnie kolejnym pawilonem handlowym, no chyba że znajdzie się jakiś developer i wybuduje ciekawą mieszkaniówkę w formie pierzei wzdłuż 11-listopada i Jasnej z usługą w parterze. Zobaczymy. Przetarg już w styczniu 2014 roku. Cena wywoławcza to 2140000 tys. zł. wraz z istniejącą zabudową.

wyświetleń: 519
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.