piątek, 6 marca, 2015 | Autor:

W dniu dzisiejszym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 207.000,00 EUR na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Linearnego” .

konkurs

Konkurs będzie zorganizowany w formie otwartego, jednoetapowego konkursu o charakterze koncepcyjno – ideowym. Na podstawie wybranej koncepcji konkursowej zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Nagrodą w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora pracy, która otrzyma najwyższą ilość punktów przyznaną przez Sąd Konkursowy w ramach kryteriów oceny ofert.

TERMINY KONKURSU 

1 Ogłoszenie konkursu 06.03.2015
2 Termin nadsyłania pytań 16.03.2015
3 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału  w konkursie  30.03.2015
4 Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziałuw konkursie, zaproszenia do złożenia prac konkursowych  21.04.2015
5 Termin złożenia prac konkursowych 03.06.2015
6 Termin ogłoszenia wyników konkursu 22.06.2015

CEL KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Linearnego”.

Ideą przewodnią Zagłębiowskiego Parku Linearnego doliny rzek Przemszy i Brynicy jest stworzenie systemu zielonej infrastruktury łączącej tereny gmin, zapewniającej mieszkańcom i odwiedzającym wypoczynek, rekreację i edukację w oparciu o komunikację pieszą i rowerową, jako alternatywną wobec komunikacji drogowej i budującego ciągły ekosystem nadrzecznych terenów zielonych, wzmacniający ich bioróżnorodność i poprawiający jakość środowiska przyległych terenów zabudowy oraz kształtujący atrakcyjny wizerunek Zagłębia. 

CHARAKTERYSTYKA I ZASADNICZE UWARUNKOWANIA KONKURSU

Partnerstwo Gmin Zagłębia Dąbrowskiego ogłaszając niniejszy konkurs inicjuje procesy rewitalizacyjne w przestrzeniach publicznych i jest zainteresowane uzyskaniem funkcjonalnych i estetycznych z punktu widzenia społecznego i przestrzennego rozwiązań zagospodarowania terenów gminnych. Cały teren Parku Linearnego przewidywany jest, jako szeroko rozumiany system, który przenikać się będzie z innymi systemami aglomeracji tworząc sieć powiązań funkcjonalnych, przyrodniczych, społecznych i kulturowych. Docelowo obszar Parku Linearnego powinien stać się elementem, który rozpocznie scalanie rozproszonych terenów zieleni i obszarów cennych przyrodniczo w jeden, spójny system o wielofunkcyjnym charakterze, a także stanie się zaczątkiem zmiany zmierzającej do przyrodniczego wzbogacenia przestrzeni miejskich Zagłębia Dąbrowskiego. Warunkować ma to poprawę jakości życia, a także transformacji w kierunku uczynienia z terenów zielonych dostępnych, atrakcyjnych, integrujących dość rozproszoną, wielofunkcyjną strukturę miast, osiedli i osad, zespołów usługowych i miejsc pracy.

Istotą Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Linearnego powinno być zatem przede wszystkim:

 • ukazanie propozycji sposobów i form połączenia obszarów zielonych wzdłuż rzek przepływających przez obszar Zagłębia Dąbrowskiego w jedną, spójną formę Parku Linearnego, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań dla miejsc problemowych, w tym metod redukowania kolizji widokowych, czy łagodzenia wpływu sąsiedztwa głównych dróg i funkcji kolizyjnych;
 • zaproponowanie spójnych rozwiązań zapewniających dostępność Parku Linearnego porządkujących ruch turystyczny i rekreacyjny, z wykorzystaniem alternatywnych dla ruchu drogowego rozwiązań, w tym komunikacji pieszej, kajakowej czy rowerowej;
 • zaproponowanie dominujących form użytkowania poszczególnych obszarów zielonych wskazanych poniżej z uwzględnieniem ich historycznych uwarunkowań, obecnych funkcji, wyników konsultacji społecznych oraz zapisów obowiązujących dokumentów strategicznych i planistycznych;
 • zaproponowanie elementów wyposażenia i małej architektury dla całego Parku Linearnego, które z jednej strony podkreślą spójność ideową całego przedsięwzięcia, z drugiej w czytelny sposób pozwolą osobom korzystającym z powstałej infrastruktury na identyfikacje konkretnego parku/gminy na terenie której aktualnie będą się znajdowały;
 • zaproponowanie systemu identyfikacji i informacji wizualnej dla Parku Linearnego;

OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM 

Projekt „Zagłębiowski Park Linearny” obejmuje zielone obszary następujących Gmin:

 • Gmina Dąbrowa Górnicza  – Lider;
 • Gminy Sosnowiec;
 • Miasta Będzin;
 • Gminy Siewierz;
 • Gminy Sławków;
 • Gminy Psary.

Zagłębiowski Park Linearny położony w dolinie rzeki Przemszy i jej dopływów obejmować będzie wyodrębnione zielone przestrzenie publiczne:

 • Park Zielona w Dąbrowie Górniczej;
 • Park Miejski z Egzotarium w Sosnowcu;
 • Park Rozkówka, Małpi Gaj i teren nadrzeczny Brzozowica w Będzinie;
 • teren przy Zamku oraz Park Miejski położony pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, a Szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu;
 • tereny rekreacyjno-sportowe nad rzeką Białą Przemszą w Sławkowie;
 • tereny zielone w Górze Siewierskiej w Gminie Psary.

Tereny opracowania pokazano na załączniku mapowym nr 1 – mapa obszaru funkcjonalnego (zasoby wojewódzkie).

Członkowie Sądu Konkursowego:  

Szymon Opania     – Przewodniczący Sądu

Henryk Zaguła – Z-ca Przewodniczącego Sądu

Krzysztof Gasidło – Sędzia referent

Beata Gawryszewska – Sędzia

Rafał Adamczyk – Sędzia

Waldemar Szendera – Sędzia

Beata Kwapisz – Sędzia

Agnieszka Dobrowolska

Tomasz Sadłoń

Więcej na temat konkursu można znaleźć tutaj.

wyświetleń: 390
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.