czwartek, 7 czerwca, 2018 | Autor:

W ostatnim wpisie ustaliliśmy kiedy musimy wystąpić o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

W skrócie podsumowując – można by rzec gdy nie ma miejscowego planu. W sumie tak ale trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż nie zawsze jest to warunek konieczny do uzyskania wuzetki, gdyż ustawa uopzp mówi wyraźnie w art. 50 ust.2 o tym jakie roboty nie wymagają uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są to m.in.:

  1. roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie obiektu, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (art. 50 ust. 2 pkt. 1 uopzp).
  2. roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę (czyli cały katalog robót zawartych w art.29 ust.1 ustawy Prawo budowlane

W dzisiejszym wpisie odpowiemy sobie na pytanie czy jeśli zajdzie już taka konieczność (bo nakładają się jednocześnie na siebie dwa ustalone fakty powyżej) – to czy zawsze uzyskamy decyzję o warunkach zabudowy? Lub mówiąc bardziej precyzyjnie – jakie warunki musimy spełnić aby uzyskać przedmiotowe warunki zabudowy. Odpowiedź znajdziemy w art. 61 ustawy uopzp.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznych obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
  2. Teren ma dostęp do drogi publicznej.
  3. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5 jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.
  4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust.1.
  5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Pięć przykazań, czynników, które muszą być jednocześnie spełnione, aby zaistniał warunek konieczny do wydania warunków zabudowy dla naszej działki (oczywiście nie rozstrzygając kwestii czy będzie to decyzja pozytywna czy negatywna – bo o tym będę rozwodził się w innym wpisie). Spełnienie tych 5 pkt. jest warunkiem bezsprzecznie koniecznym aby można przedmiotowe warunki zabudowy wydać dla danej działki, ternu, nieruchomości. W następnym wpisie postaram się wyjaśnić pokrótce każdy punkt po punkcie, gdyż mogą one nie być zrozumiałe dla każdego.

wyświetleń: 665
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.