poniedziałek, 6 marca, 2017 | Autor:

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Będzina Uchwały Nr XX/153/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

Uwaga! Poza procedurą planistyczną będą miały miejsce następujące inicjatywy konsultacyjne:

  1. Cykl artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bedzin.pl – kampania informacyjno – promocyjna.
  2. Terenowy punkt konsultacyjny.
  3. Planning for real.
  4. Konsultacje on-line (pełna informacja o projekcie udostępniona przez cały okres realizacji projektu na platformie konsultacyjnej miasta Będzina www.konsultacje.bedzin.eu).
  5. Wywiady indywidualne.

Wszelkie: wnioski oraz postulaty wyrażone ustnie lub pisemnie w ramach tych inicjatyw oraz bezpośrednio na nie, nie będą stanowiły formalnie złożonego wniosku do projektu planu w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Aby wniosek był ważny należy go złożyć w sposób opisany poniżej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 4 kwietnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. prognozy w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin, w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: rozwoj@um.bedzin.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wyświetleń: 563
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.