czwartek, 29 lutego, 2024 | Autor:

W związku ze zbliżającymi się zmianami w

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

uchwalonymi przez poprzedni rząd w 2023 r., rozpoczynam cykl krótkich prezentacji, które w sposób obrazowy i opisowy wyjaśnią najistotniejsze zmiany jakie czekają osoby zajmujące się projektowaniem w szczególności zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od 1 kwietnia 2024 r.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

27) publicznie dostępnym placu – należy przez to rozumieć ogólnodostępny teren służący rekreacji, komunikacji, pełniący także funkcję reprezentacyjną; jest to teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren placu lub rynku lub jako teren komunikacji drogowej publicznej, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jako użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe lub jako droga, oznaczone odpowiednio symbolem: Bz lub dr.

Zmiany w WT 2024, § 3 pkt 27

W związku z doszczegółowieniem regulacji zawartej w § 12 ust. 10 oraz wprowadzeniem nowej regulacji w § 39 dodano definicję publicznie dostępnego placu, który ma być rozumiany jako ogólnodostępny teren placu, rynku, służący rekreacji lub komunikacji. Jest to teren przewidziany w planie miejscowym jako teren placu lub rynku lub jako teren komunikacji drogowej publicznej, a w przypadku braku planu – jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy, oznaczony symbolem Bz, lub jako droga oznaczona symbolem dr. Tereny Bz są oznaczane zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 5, a drogi zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390, z późn. zm).

Zmiana obowiązuje od 01.04.2024.

wyświetleń: 41
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lecz pingi są wyłączone.
Napisz komentarz