środa, 29 października, 2014 | Autor:

Chodzi o teren w rejonie ulicy Odkrywkowej i potoku Psarskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się kilka dni temu w dniu 16 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z art. 18 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Będzina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2014 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
– pisemnej na adres: Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin,
– ustnie do protokołu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: rozwoj@um.bedzin.pl w terminie do dnia 17.11.2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.mpzp_lagisza

Załącznik graficzny do planu. A poniżej mapa dla osób, które nie kojarzą miejsca (na czerwono przedmiotowy teren).

lokalizacja

 A tutaj zdjęcia terenu.

Invalid Displayed Gallery

Generalnie będą to nowe tereny mieszkaniowe z towarzyszącą usługą. Teren prywatny więc trudno powiedzieć czy pójdzie w całości pod sprzedaż czy zostanie sprzedany jako indywidualne działki.

wyświetleń: 337
Tagi: ,
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.