wtorek, 5 kwietnia, 2016 | Autor:

rewitalizacja

Na BIP-ie ruszył przetarg na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina”, które ma być skutecznym narzędziem pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją. Mniemam, że to pokłosie ostatniego konkursu, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju pn. “Modelowa Rewitalizacja Miast”, z którego docelowo skorzysta 20 miast z całej Polski w tym Dąbrowa Górnicza (a w którym to konkursie Będzin nie uczestniczył bo nie miał za bardzo z czym). Krótko ujmując – Będzin przymierza się do pozyskania środków z funduszy europejskich na ten cel i dlatego zleca na zewnątrz wykonanie opracowania, które będzie składało się z 2 etapów.

I etap to:

 • opracowanie pierwszej części dokumentu Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina”obejmującej sporządzenie diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 • wyznaczenie granic obszaru/obszarów zdegradowanego/zdegradowanych w oparciu o ww. diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych (w tym zakresie Zamawiający przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru/obszarów rewitalizacji)

II etap to:

opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy czyli:

 • diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych
 • zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia
 • wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji)
 • cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
 • lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
 • charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową
 • mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji
 • indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa powyżej, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE)
 • mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji
 • system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji
 • system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu

Projekt ambitny i w mojej ocenie bardzo potrzebny Będzinowi. Za obszary zdegradowane należy przyjąć obszary, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz dodatkowo negatywne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowe (np. przekroczenie standardów jakości środowiska), przestrzenno-funkcjonalne (np. brak dostępu do podstawowych usług albo ich niska jakość) lub techniczne (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych). Jak wszyscy wiemy takich lokalnie zdegradowanych perełek w strukturze naszego miasta nie brakuje. Spokojnie można rewitalizować w Będzinie choćby Śródmieście czy dzielnicę Grodziec. Oczywiście na efekty przetargu będziemy musieli trochę poczekać.

Czas opracowania I etapu – 30.06.2016 r.

Czas opracowania II etapu – 31.05.2017 r.

Chętnych do złożenia ofert zapraszam tutaj.

 

wyświetleń: 507
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.